Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Gegevensaanvraag

 

Het opvragen van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) of het laten koppelen van deze gegevens met een andere database gebeurt onder strikte privacyvoorwaarden. Elke aanvraag wordt getoetst aan het beleid dat IKNL hanteert voor verstrekking van NKR-gegevens. Op de verstrekking zijn de Algemene Voorwaarden NKR-Gegevensleveringen van toepassing.

Voor wie?
Bent u clinicus, arts-epidemioloog of beleidsmaker bij een ziekenhuis, zorgverzekeraar, overheidsinstantie of een wetenschappelijke vereniging of beroepsvereniging, dan kunt u gegevens uit de NKR aanvragen om daar zelf onderzoek mee te doen. De gegevens kunnen desgewenst worden gekoppeld aan uw eigen patiëntgegevens. N.B. Patiënten, studenten of andere geïnteresseerden kunnen geen gegevens aanvragen bij IKNL. We verwijzen hen naar kanker.nl.

 

Welke gegevens?

In de NKR wordt de incidentie van kanker vastgelegd. De registratie wordt uitgevoerd vanaf diagnose tot en met de afronding van de eerste behandeling. Dit betekent dat we geen gegevens kunnen leveren over bijvoorbeeld kwaliteit van leven, verloop van de ziekte, follow-upgegevens en doodsoorzaak. Wel werkt IKNL voortdurend aan uitbreiding van de registratie. Afhankelijk van de vraagstelling en wensen levert IKNL standaardgegevens (veelgebruikte cijfers en overzichten) of stelt IKNL de gegevens op maat voor u samen.

Onze voorwaarden
IKNL levert alleen gegevens indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo dient het doel van de aanvraag overeen te komen met de doelstellingen van IKNL: het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg of het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Gegevens die worden aangevraagd mogen uitsluitend gebruikt worden voor de in de aanvraag genoemde doeleinden. Voor ieder ander (her)gebruik, waaronder aanvullend onderzoek of het ter beschikking stellen aan derden, dient u een nieuwe gegevensaanvraag in te dienen bij IKNL. Indien de gevraagde gegevens herleidbaar zijn naar patiënten of behandelaars, gelden aanvullende juridische voorwaarden ten aanzien van de privacywetgeving.

 

De procedure

Het proces van eerste contact tot uiteindelijke levering verloopt in negen stappen:

 

  1. U vult het digitale formulier in op www.iknl.nl/cijfers/cijfers-over-kanker
  2. Binnen 5 werkdagen neemt een adviseur van de afdeling NKR-analyse contact met u op. Indien van toepassing wordt u verzocht een onderzoeksvoorstel aan te leveren.
  3. In overleg met u wordt een aanvraagformulier ingevuld en krijgt uw aanvraag een referentienummer.
  4. De adviseur van de afdeling NKR-analyse stuurt u per e-mail het aanvraagformulier.
  5. U ondertekent het aanvraagformulier en stuurt dit, inclusief bijbehorende documenten, retour naar de afdeling NKR-analyse van IKNL. Let op: de gegevens worden geleverd aan degene die het aanvraagformulier invult; dit moet dus iemand zijn die deze gegevens mag ontvangen. Patiëntgegevens van een ziekenhuis mogen alleen worden geleverd aan een behandelend arts van dat ziekenhuis. Ondertekening van het aanvraagformulier door de Raad van Bestuur is nodig wanneer gegevens van een ziekenhuis worden opgevraagd door een medewerker/niet-behandelaar van dit ziekenhuis. Dit geldt ook voor aanvragen van patiëntengegevens door behandelaars die niet alleen de aanvragende behandelaar betreffen.
  6. Uw aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen die IKNL hanteert voor gebruik van gegevens uit de NKR en wordt voorgelegd aan de Commissie van Toezicht (CvT). De CvT toetst of wordt voldaan aan de Nederlandse privacywetgeving. Indien u gegevens opvraagt voor wetenschappelijk onderzoek wordt uw aanvraag bij een aantal kankersoorten ook getoetst door een aparte wetenschappelijke commissie. Momenteel geldt dit voor slokdarm-, maag-, en alvleesklierkanker, hersentumoren en hematologische kankers.
  7. Na een positief advies van de CvT ontvangt u, indien van toepassing, een overeenkomst met prijsopgave (zie kosten). Na een negatief advies van de CvT vindt overleg met u plaats over het vervolgtraject. Dit kan resulteren in een aanpassing en herbeoordeling van de aanvraag door de CvT.
  8. U ondertekent, indien van toepassing, de overeenkomst en stuurt deze per post retour.
  9. IKNL levert u de gevraagde gegevens via een beveiligde digitale omgeving, waarna u de factuur (indien van toepassing) ontvangt.

Doorlooptijd
De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag (vanaf datum waarop alle ondertekende documenten, zoals positief advies door de Commissie van Toezicht of een overeenkomst, door IKNL zijn ontvangen) bedraagt circa zes weken.

Gegevenskoppeling
Gegevens uit de NKR kunnen op twee manieren worden gekoppeld. Ten eerste kunnen we uw bestand koppelen aan gegevens uit de NKR, waarmee uw bestand dus verrijkt wordt (op voorwaarde dat hier geen juridische beperkingen voor gelden). Daarnaast kunnen gegevens uit de NKR worden gekoppeld aan bestanden uit een andere registratie, bijvoorbeeld van het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) of het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een koppeling volgt bovenstaande procedure, met uitzondering van stap 8. In deze stap stellen we altijd een overeenkomst op die we ter ondertekening sturen naar de aanvrager. Na ontvangst wordt u verzocht uw bestand volgens een vast format bij IKNL aan te leveren (indien IKNL de koppeling uitvoert). Bij een koppeling dient u, gezien de complexiteit, rekening te houden met een langere doorlooptijd.

 

Meer informatie Voor meer informatie kunt u:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator