Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Definities

Incidentie

De incidentie van kanker betreft het aantal nieuwe gevallen dat in een bepaalde periode (meestal 1 jaar) wordt vastgesteld. Om de incidentie te kunnen volgen in de loop van de tijd of tussen regio's te vergelijken wordt incidentie vaak weergegeven als het aantal nieuwe gevallen per 100.000 personen per jaar: het (ruwe) incidentiecijfer (in het Engels: 'crude rate' [CR]). Omdat het ruwe incidentiecijfer doorgaans hoger uitvalt indien in een bepaalde regio relatief veel ouderen wonen, is het gebruikelijk om het incidentiecijfer te standaardiseren voor de leeftijdsopbouw. Meestal wordt hiervoor de Europese of de wereldstandaardbevolking gebruikt, die resulteren in respectievelijk de European standardized rate (ESR) en de world standardized rate (WSR).

 

Prevalentie

De prevalentie van kanker omvat alle personen die nog in leven zijn op een bepaalde datum en bij wie ooit een vorm van kanker is vastgesteld. Dit is dus een diverse groep die onder meer personen omvat die genezen zijn van hun ziekte en ook personen bij wie net de diagnose kanker is gesteld. Bijvoorbeeld de 5-jaarsprevalentie op datum 1 januari 2010 betreft alle nog in leven zijnde kankerpatiënten waarbij kanker is vastgesteld in de 5 jaar die hieraan vooraf zijn gegaan. De 10-jaarsprevalentie en 20-jaarsprevalentie omvatten de patiënten waarbij kanker is vastgesteld in respectievelijk de 10 jaar en 20 jaar voor 1 januari 2010.

 

Sterfte

De sterfte aan kanker betreft het aantal patiënten dat in een bepaalde periode (meestal 1 jaar) overlijdt aan kanker. Om de sterfte te kunnen volgen in de loop van de tijd of tussen regio's te vergelijken wordt sterfte vaak weergegeven als het aantal sterfgevallen per 100.000 personen per jaar: het (ruwe) sterftecijfer (in het Engels: crude rate [CR]). Omdat het ruwe sterftecijfer doorgaans hoger zal uitvallen indien in een bepaalde regio relatief veel ouderen wonen, is het gebruikelijk om het sterftecijfer te standaardiseren voor de leeftijdsopbouw. Meestal wordt hiervoor de Europese of de wereldstandaardbevolking gebruikt, die resulteren in respectievelijk de European standardized rate (ESR) en de world standardized rate (WSR). Gegevens over de sterfte ten gevolge van kanker zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek

 

Overleving

Overleving betreft het percentage patiënten dat na een bepaald aantal jaren na diagnose nog in leven is. De gepresenteerde overleving is de relatieve overleving wat een benadering is voor de kankerspecifieke overleving. Dit houdt in dat de waargenomen overleving is gecorrigeerd voor de verwachte sterfte die is gebaseerd op de Nederlandse populatie vergelijkbaar op basis van geslacht, leeftijd en kalenderjaar. Omdat de overleving sterk kan verschillen per leeftijdsgroep is ook gestandaardiseerd naar leeftijdsgroep. Alle patiënten zijn gevolgd tot 1 februari 2018.

Toelichting beschikbaarheid overlevingsgegevens

Toelichting berekening overleving

 

Kans op kanker

Kans op kanker geeft de kans weer op het krijgen van kanker vanaf een bepaalde leeftijd tot een bepaalde leeftijd. Vergelijkbare tabellen zijn er voor kans op overlijden als gevolg van kanker. Voor de berekening van deze kans is de zogenaamde life-table-methode gebruikt. Deze methode houdt rekening met sterfte door andere oorzaken dan kanker en corrigeert bovendien voor de prevalentie van kanker in de bevolking. De methode houdt echter geen rekening met de verandering in de loop van de tijd in het voorkomen van of sterven aan kanker. De berekende kansen zijn gebaseerd op de kankerincidentie en sterfte in de periode 2005-2009.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator